Regulamin członkowski klubu/płatności

UWAGA! Regulamin obowiązuje od 02.03.2017 r.

 

REGULAMIN CZŁONKOWSKI

KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO RYKI

 

I. Zasady członkostwa

II. Płatności
III. Zasady uczestnictwa w zajęciach
IV. Etykieta Dojo
V. Sprawy organizacyjne

I. Zasady członkostwa w Klubie

 1. Członkiem Klubu Karate Tradycyjnego Ryki, zwanego dalej Klubem, może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską, dokładnie zapozna się z regulaminami obowiązującymi w Klubie i zobowiąże się do ich przestrzegania oraz wniesie pierwszą składkę członkowską. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba małoletnia, prosi się rodziców lub opiekunów o zapoznanie dziecka z niniejszym regulaminem.
 2. Kandydat składa deklarację członkowską bezpośrednio u instruktora. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona oraz podpisania przez kandydata. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminów obowiązujących w Klubie. Do deklaracji (najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia treningów) musi być dołączone aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do zajęć karate, treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 3. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie, terminach i wysokości określonych w niniejszym regulaminie. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Składka obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w miesiącu. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej.
 4. Kandydat opłaca roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych lub kwartalnych ratach przelewem na konto Klubu, w wysokości określonej przez Zarząd Klubu.
 5. W uzasadnionych przypadkach prezes Klubu może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia części lub całości składki w danym miesiącu szkoleniowym (po wcześniejszym złożeniu prośby pisemnej do biura Klubu).
 6. W przypadku nieopłacania składki przez dwa kolejne miesiące osoba zostaje skreślona z listy członków Klubu. Osoba taka może ponownie zostać członkiem Klubu, musi jednak uregulować zaległe składki oraz przejść od nowa procedurę rejestracyjną, łącznie z opłaceniem ubezpieczenia.
 7. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez Klub.
 8. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu Karate Tradycyjnego Ryki oraz uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest poprawnie wypełniona, złożona u instruktora deklaracja członkowska.

II. Płatności

1.      Składka członkowska

Każdy członek Klubu zobowiązany jest do regularnego opłacania składki członkowskiej. Składka może być opłacana miesięcznie lub kwartalnie.

Członkowska składka miesięczna wynosi 90 zł.

Składkę członkowską należy opłacać przelewem na konto Klubu:

PEKAO S.A. 67 1240 2425 1111 0010 7064 2101
Klub Karate Tradycyjnego Ryki
ul. Warszawska 3B
08-500 Ryki

 2.  W tytule prosimy wpisać wg wzoru: "Imię i nazwisko Członka Klubu, składka członkowska za który miesiąc np. "Jan Kowalski, składka członkowska za styczeń ..." 
 

Licencja PZKT

Do wszystkich aktywności organizowanych w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, tj. udział w zawodach, egzaminach na stopnie kyu i dan, obozach szkoleniowych i seminariach, wymagane jest posiadanie ważnej licencji PZKT. Koszt licencji wynosi 40 zł/rok kalendarzowy. Opłatę za licencję wpłaca się bezpośrednio na konto Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

3.      Budopas

Każdy członek Klubu może ubiegać się o wydanie Budopasa („paszportu karate” Polskiego Związku Karate Tradycyjnego), w którym rejestrowane są: przynależność klubowa, aktualny stopień w karate oraz wszystkie aktywności w ramach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

W celu uzyskania Budopasa należy złożyć u instruktora poprawnie wypełniony wniosek, dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne oraz uiścić jednorazową opłatę w wysokości 10 zł na konto Klubu a Klub przekazuje ją na konto Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wraz z wypełnionym wnioskiem.

III. Zasady uczestnictwa w zajęciach.

 1. Wszystkie poniższe zasady obowiązują na każdych zajęciach. Członek Klubu jest zobowiązany to ich bezwzględnego przestrzegania. Jeśli Członkiem jest osoba niepełnoletnia, za zapoznanie Członka z zasadami i za ich przestrzeganie odpowiada jego opiekun ustawowy.
 2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się siadają w pozycji ,,seiza'' w drzwiach i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego.
 3. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Klub ani nie instruktor nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 4. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem lub natychmiast po wystąpieniu dolegliwości w trakcie zajęć.
 5. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon.
 6. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni (od najwyższego stopnia).
 7. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.
 8. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia znajdującego się na miejscu treningu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego itp., należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.
 9. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na teren szkoły.
 10. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty osobiste i/lub wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.
 11. Za bezpieczeństwo ćwiczących na sali ćwiczeń odpowiada instruktor. Podczas drogi do szkoły i z powrotem a także w szkole poza salą ćwiczeń odpowiadają sami ćwiczący (rodzice lub opiekunowie w przypadku osób małoletnich).
 12. W przypadku podjęcia przez uczestnika treningu decyzji o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu ponosi on pełną odpowiedzialność w razie odniesienia urazu (kontuzji). W przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Klubu, organizatorów, Związku, Zarządu, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.
 13. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu grozi upomnieniem, naganą, wydaleniem z zajęć lub w ostateczności skreślenie z listy członków.
 14. Statut, regulamin i zarządzenia Klubu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w biurze klubu, w godzinach działalności.

IV. Etykieta Dojo

 1. Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz "OSS". Jest to wyraz szacunku dla Dojo i osób znajdujących się w nim, są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.
 2. Podczas zbiórki należy zachować bezwzględną ciszę.
 3. Jeśli spóźniłeś się na trening, usiądź blisko wejścia w SEIZA (ceremonialna pozycja klęcząca). Na komendę instruktora, wstań, obróć się do niego przodem, wykonaj ukłon i powiedz "OSS" oraz "Shitsurei shimasu" [wym. śtsurei śmas](„przepraszam, że przeszkadzam”), a następnie szybko dołącz do ostatniego szeregu ćwiczących.
 4. Nie jedz, nie pij, nie pal, nie żuj gumy w Dojo.
 5. Szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po Dojo.
 6. Nie praktykuj KUMITE bez polecenia instruktora.
 7. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej.
 8. W Dojo do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu (SEMPAI, SENSEI). Gdy zwracają się do Ciebie, zrozumienie polecenia wyraź głośnym "OSS".
 9. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zawsze zachowuj pozycję FUDO DACHI.
 10. Wszystkie polecenia instruktora powinny być wykonywane bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.
 11. Paznokcie muszą być czyste i krótko obcięte.
 12. Podczas przerwy nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas.
 13. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w Dojo.
 14. Twoje karate-gi musi być zawsze schludne i czyste.
 15. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu.
 16. Wchodząc do Dojo zmień obuwie, buty w których przyszedłeś pozostaw w wyznaczonym miejscu, po Dojo poruszaj się w klapkach lub na boso.
 17. Osoby nie biorące udziału w treningu, które przebywają w Dojo, powinny na czas zbiórki wstać i zachować bezwzględną ciszę.
 18. Osoby postronne przebywające w Dojo również zobowiązane są do przestrzegania wszystkich powyższych reguł.  

V. O sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzygają każdorazowo odpowiednie  władze Klubu.

Jak zacząć?

Jak zacząćCo zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

O klubie

O klubie Naszym celem jest propagowanie oryginalnego japońskiego karate, czyli karate tradycyjnego. 
Karate może nauczyć się każdy...

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

Informujemy także, że ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej informacji zawiera się w zakładce Polityka prywatności

Akceptuję